شرکت آبسال


محصولات شرکت آبسال دارای یک سال ضمانت بوده و در صورتی که اشکال تولیدی داشته باشند تعویض قطعات و تعمیرات به طور رایگان انجام می پذیرد .